خبر انتشار مقاله

مقاله  « بررسی نگاره وقتی خلیفه با جعفر صحبت می دارد از مجموعه هزار و یک شب مصور صنیع الملک با رویکرد چند صدایی باختین » در مجله نگارینه هنر اسلامی منتشر شده است. 

نویسندگان : مهدی حسینی /ناتاشا محرم زاده 

/ 0 نظر / 44 بازدید